Psychologické poradenství

Psychoterapie

V ČR stojí proti sobě dvě  rozdílná chápání psychoterapie. Část odborníků se přiklání k definici psychoterapie jako činnosti vázané výhradně na zdravotnictví, zabývající se léčbou duševních poruch. Jiná skupina odborníků zastává názor, že psychoterapii mohou využívat lidé s nejrůznějšími problémy (vztahové problémy, těžká životní období apod.) v rozličných odvětvích (sociální sféra, poradensko-psychologická oblast apod.) ale i naprosto zdraví lidé usilující o sebepoznání a naplnění klidného života.

Vědecké výzkumy psychoterapie zároveň ukazují, že za tím, jak úspěšná bude psychoterapie, nestojí teoretické zázemí terapeuta ani použité techniky. O tom, jak se Vám bude v psychoterapii dařit, rozhoduje osobnost terapeuta a kvalita psychoterapeutického vztahu.

Profesionalita

Ve své práci jsem vázána etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii, jehož součástí je zachování naprosté důvěrnosti. Účastním se časově neomezeného psychoterapeutického výcviku a pracuji pod supervizí. Jsem INPP certifikovaný odborník.

Poradna není zdravotnické zařízení. Neposkytuji zdravotní ani psychiatrickou péči.

Můj přístup

Můj názor se shoduje s druhým vymezením psychoterapie jako činnosti s širším polem působení, které mohou využívat jak zdraví, tak nemocní lidé s rozličnými potížemi. Neuvažuji o klientech přes prizma jejich diagnózy, a nepracuji tak primárně s diagnózou, nýbrž s člověkem, který má své jedinečné prožívání. Životní praxe, odborné zkušenosti, vztahy s lidmi a vzdělávání mě přivedly ke zjištění, že profese psychologa nebo psychoterapeuta je do velké míry o životním postoji člověka, který ji vykonává, jeho osobní zralosti a vnitřním klidu než o vykonávání naučených postupů. Na můj život a práci s klienty měl a má velký vliv tzv. Přístup zaměřený na člověka (Person centered approach). Jde o světově odborně uznávaný a rozšířený psychoterapeutický směr, který se v mnohém shoduje s mým uvažováním o životě a psychoterapetické práci. Velký vhled mi přineslo studium neurofyziologické psychologie, konkrétně terapie INPP, díky kterému mohu nahlížet na potíže klienta v daleko širších souvislostech.

Dalším zdrojem a inspirací jsou pro mne myšlenky dialogického a kolaborativního psychoterapeutického přístupu a pozitivní psychologie. Všechny jmenované přístupy mají společného jmenovatele, kterým je důraz na rovnocenný vztah mezi klientem a terapeutem a klientovy přirozené zdroje. Mnohé poznatky a zkušenosti však čerpám ze samotného života, mezilidských vztahů a neustálého procesu sebepoznávání, bez kterého si svoji profesi již neumím představit.

Platby

Služby jsou hrazeny v hotovosti a zdravotní pojišťovna je neproplácí. Výhodou je fakt, že nejsem povinna vést údaje o klientech pro zdravotní pojišťovny, objednací lhůta je obvykle kratší, možnost objednání je bez lékařského doporučení, způsob a délka spolupráce se odvíjí pouze od vzájemné dohody. Nic z toho by úhrada zdravotní pojišťovnou neumožňovala.

Podmínky spolupráce

Ceník platný od 1. 5. 2022:

  • Individuální konzultace (60 min.): 800 Kč
  • Párová či rodinná konzultace (80 min.): 1100 Kč
  • Consultation in English: 800 Kč / 1100 Kč

Dohodnutý termín je závazný. Rozhodnete-li se jej zrušit, udělejte to prosím nejpozději 24 h předem.