Psychoterapie a poradenství

Psychoterapie

V ČR stojí proti sobě dvě  rozdílná chápání psychoterapie. Část odborníků se přiklání k definici psychoterapie jako činnosti vázané výhradně na zdravotnictví, zabývající se léčbou duševních poruch. Jiná skupina odborníků zastává názor, že psychoterapii mohou využívat lidé s nejrůznějšími problémy (vztahové problémy, těžká životní období apod.) v rozličných odvětvích (sociální sféra, poradensko-psychologická oblast apod.) ale i naprosto zdraví lidé usilující o sebepoznání a naplnění klidného života.

Vědecké výzkumy psychoterapie zároveň ukazují, že za tím, jak úspěšná bude psychoterapie, nestojí teoretické zázemí terapeuta ani použité techniky. O tom, jak se Vám bude v psychoterapii dařit, rozhoduje osobnost terapeuta a kvalita psychoterapeutického vztahu.

Profesionalita

Ve své práci jsem vázána etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii, jehož součástí je zachování naprosté důvěrnosti. Pracuji pod supervizí. Účastním se časově neomezeného psychoterapeutického výcviku.

Můj přístup

Můj názor se shoduje s druhým vymezením psychoterapie jako činnosti s širším polem působení, které mohou využívat jak zdraví, tak nemocní lidé s rozličnými potížemi. Neuvažuji o klientech přes prizma diagnóz. Životní praxe, odborné zkušenosti, vztahy s lidmi a vzdělávání mě přivedly ke zjištění, že profese psychoterapie je do velké míry o životním postoji psychoterapeuta, jeho osobní zralosti a vnitřním klidu než o vykonávání naučených postupů. Na můj život a práci s klienty měl a má velký vliv tzv. Přístup zaměřený na člověka (Person centered approach). Jde o světově odborně uznávaný a rozšířený psychoterapeutický směr, který se v mnohém shoduje s mým uvažováním o životě a psychoterapii.

Dalším zdrojem a inspirací jsou pro mne myšlenky dialogického a kolaborativního psychoterapeutického přístupu a pozitivní psychologie. Všechny jmenované přístupy mají společného jmenovatele, kterým je důraz na rovnocenný vztah mezi klientem a terapeutem a klientovy přirozené zdroje. Mnohé poznatky a zkušenosti však čerpám ze samotného života, mezilidských vztahů a neustálého procesu sebepoznávání, bez kterého si své psychoterapeutické působení již neumím představit.

Platby

Poradna není zdravotnickým zařízením. Služby jsou hrazeny v hotovosti a zdravotní pojišťovna je neproplácí. Výhodou je fakt, že nejsem povinna vést údaje o klientech pro zdravotní pojišťovny, objednací lhůta je mnohem kratší, možnost objednání je bez lékařského doporučení, způsob a délka spolupráce se odvíjí pouze od vzájemné dohody. Nic z toho by úhrada zdravotní pojišťovnou neumožňovala.

Podmínky spolupráce

  • Individuální konzultace (60 min.): 500 Kč
  • Párová či rodinná konzultace (60 min.): 600 Kč
  • Konzultace v angličtině: plus 100 Kč

Dohodnutý termín je závazný. Rozhodnete-li se jej zrušit, udělejte to prosím nejpozději 24 h předem.